Notice Board
Updated At Description
14-08-2018

મિશન વિદ્યા અંતર્ગત X3 ની ડેટાએન્ટ્રી તારીખ ૧૪/૮/૨૦૧૮ થી તારીખ ૧૯/૦૮/૨૦૧૮ સુધી કરી શકાશે. (new)

28-07-2018

આધાર ડાયસમાં તા.28.7.18 સુધી અપડેટ થયેલ બાળકો મિશન વિદ્યા પોર્ટલમાં અપડેટ કરેલ છે. 29.7.18 સુધી પોર્ટલમાં X2 ની એન્ટ્રી કરી શકાશે.

25-07-2018

મિશન વિદ્યા અંતર્ગત સબમિટ કરેલ ડેટામાં સુધારા તા. ૨૮-૦૭-૨૦૧૮ સુધી કરી શકાશે.

25-07-2018

મિશન વિદ્યા અંતર્ગત કંટ્રોલ રૂમ બાબતનો પત્ર.

 attachment
25-07-2018

મિશન વિદ્યા અંતર્ગત X2 ની એન્ટ્રીની મુદત તા. ૨૮/૦૭/૨૦૧૮ સુધી વધારવા બાબત.

 attachment
25-07-2018

જીલ્લા MIS હેલ્પ લાઈન નબર. નું લીસ્ટ..

 attachment
24-07-2018

રીસેટ પાસવર્ડ ની ફેસીલીટી જીલ્લાના લોગીનમાં ઉપલબ્ધ છે. તો આપના જીલ્લાના MIS નો સંપર્ક કરવાનો રહેશે.

 attachment
23-07-2018

મિશન વિદ્યા અંતર્ગત શાળાઓમાં બાળકો માટે ઉપચારાત્મક શિક્ષણ કાર્ય અંગેનો GR.

 attachment
23-07-2018

આપની શાળામાંથી બીજી શાળામાં ટ્રાન્સફર થયેલ વિદ્યાર્થીને છેલ્લે લાલ કલરથી દર્શાવેલ છે. જેની નોંધ લેવી.

22-07-2018

શાળાએ લોગીન માટેનો  ડિફોલ્ટ પાસવર્ડ "ssa@<schoolcode>"  રહેશે.